Datum gewijzigd: 16-04-2018

Deel deze pagina


Positieve evaluatie A&O-fonds Waterschappen

maandag 16 april 2018

 

Op verzoek van LAWA en het bestuur van het A&O-fonds Waterschappen, is in het najaar van 2017 door bureau Bartels een evaluatieonderzoek uitgevoerd van het A&O-fonds Waterschappen. Het eindrapport van het evaluatieonderzoek is deze week gepubliceerd. Voor het onderzoek zijn interviews gevoerd met bestuursleden van het A&O-fonds Waterschappen en met een steekproef van P&O/HR-professionals, Arbo/KAM-professionals en OR/GO leden. Aanvullend is onder deze groepen ook een internetenquete uitgezet alsmede onder individuele medewerkers.


Hieronder een korte samenvatting van de voornaamste conclusies van het onderzoek:

 • De onderzoekers kenmerken het A&O-fonds Waterschappen als een efficiënte en slagvaardige organisatie. De kleinschaligheid van de organisatie maakt deze echter wel kwetsbaar.
 • Met name de website en de digitale nieuwsbrieven blijken effectieve communicatiemiddelen die door het fonds worden ingezet. De communicatie met de medewerkers verloopt voornamelijk indirect via het intranet van de waterschapsorganisaties.
 • De bekendheid van het fonds is groter onder de groep van P&O/HR-professionals, Arbo/KAM-professionals en OR/GO leden dan onder medewerkers.
 • P&O-professionals en Arbo/KAM-professionals, en in mindere mate OR/GO-professionals, zijn tevreden over de vraaggestuurde werkwijze van het fonds en de mate waarin zij betrokken worden bij de ontwikkeling van de dienstverleing.
 • Onder alle stakeholders is er een groot draagvlak voor de huidige speerpunten van het A&O-fonds: gezond en veilig werken en ontwikkeling in je werk.
 • P&O/HR-professionals zijn goed bekend met de verschillende P&O-instrumenten van het fonds, maken hier gebruik van en geven deze een positieve waardering.
 • Arbo/KAM-professionals zijn goed bekend met de verschillende instrumenten op het gebied van gezond en veilig werken, zij maken hier ook gebruik van en geven deze een positieve waardering.
 • OR/GO-professionals blijken over het algemeen minder goed bekend met de verschillende instrumenten van het fonds en zijn ook terughoudender in hun waardering.
 • De verschillende doelgroepen zijn positief over de totale dienstverlening van het A&O-fonds. Deze waardering hangt echter direct samen met de bekendheid en het gebruik ervan. De waardering onder de P&O/HR-professionals en Arbo/KAM-professionals is hoger dan onder de OR/GO-leden en medewerkers.
 • Een meerderheid van de P&O/HR-professionals constateert effecten van de diensten van het A&O-fonds op het bewustzijn en het gedrag van medewerkers ten aanzien van loopbaanontwikkeling en mobiliteit. Dit geldt ook voor het uitwisselen van kennis en ervaringen tussen waterschapsorganisaties.
 • Arbo/KAM-professionals zien een meerwaarde van de dienstverlening van het A&O-fonds Waterschappen in een versterking van de kwaliteit van het arbobeleid van hun organisaties.
 • OR/GO-leden zien vooral een effect van de dienstverlening van het A&O-fonds Waterschappen op het bevorderen van bewustzijn van medewerkers over het belang van loopbaanontwikkeling en mobiliteit.
 • De onderzoekers formuleren tot slot een zevental aanbevelingen voor het bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening voor de diverse doelgroepen. Het A&O-fonds zal de komende tijd aan de slag gaan met deze aanbevelingen.


Het eindrapport van het evaluatieonderzoek is in de kolom rechts te downloaden.


 

 

Techniek: Dutchbrite, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman